Filter

Disclaimer

PRIVACY BELEID VUURWERK ABCOUDE

Algemeen

Vuurwerk Abcoude hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Vuurwerk Abcoude houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt; deze doelen en type gegevens zijn beschreven in dit beleid
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Vuurwerk Abcoude zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de onderstaande contactgegevens:

         Vuurwerk Abcoude,  Hollandse Kade 36, 1391JM Abcoude

         vuurwerkabcoude@gmail.com, 0294258020

         Contactpersoon: dhr. G.A. Sessink

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Vuurwerk Abcoude verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van overeenkomsten
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • het plannen en uitvoeren van bestellingen
 • het leveren van service en behandelen van klachten en garantie
 • het versturen van facturen
 • het voeren van de administratie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoon
 • Email

Verstrekking gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken dan wel derde partijen daar inzicht in laten hebben indien dit noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 1. het laten controleren van de financiële administratie boekhouding
 2. het onderhoud van ons ERP systeem waarin onze bedrijfsgegevens zich bevinden

Wij geven nooit persoonsgegevens (ter inzage) aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te borgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht de gegevens af te staan.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen van 16 jaar en jonger) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vuurwerk Abcoude bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of onbedoelde inzage:

 • persoonsgegevens die opgeslagen zijn in digitale systemen zijn slechts voor daartoe geautoriseerden toegankelijk en beschermd met een password
 • persoonsgegevens die zich bevinden in fysieke documenten (bvb contracten) zijn opgeslagen in afgesloten ruimten die niet algemeen toegankelijk zijn

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u – na lezing van dit beleid of op ieder gewenst moment - bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of een van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij indien door u gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij aan uw verzoek gehoor kunnen geven.

Indien u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons bedrijf in het kader van de genoemde doelstellingen, kan het zijn dat wij bepaalde zakelijke transacties (bvb het accepteren en uitvoering van een bestelling) niet kunnen realiseren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens, dan vragen wij u met ons hierover contact op te nemen. Komt u er niet uit met ons dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft , neem dan contact met ons op.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.