Filter

Leverings/verkoop voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Vuurwerk Abcoude en Bestelnuvuurwerk.nl, hierna te noemen  Vuurwerk Abcoude zijn een onderdeel van Garage Abcoude B.V.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vuurwerk Abcoude zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.vuurwerk-abcoude.nl/algemene-voorwaarden.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vuurwerk Abcoude worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vuurwerk Abcoude ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Vuurwerk Abcoude zijn vrijblijvend en Vuurwerk Abcoude behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vuurwerk Abcoude. Vuurwerk Abcoude is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vuurwerk Abcoude dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

3.3 Betaling van de bestellingen via de Vuurwerk-Abcoude webshop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem iDEAL. Betaling van aankopen in de vestiging van Vuurwerk Abcoude geschiedt per pin of contant.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vuurwerk Abcoude

3.5 Bij de online voorverkoop worden soms speciale prijsacties gehouden. Hierdoor kan de prijs tijdens de Losse Verkoop- en Afhaaldagen afwijken.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De bestellingen kunnen enkel en alleen worden afgehaald tijdens de gekozen afhaaltijd bij de vestiging van Vuurwerk Abcoude. Het adres en afhaaltijd worden vermeld in uw bevestiging en in uw account van de webshop. Door acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met de plaatselijke regelgeving aangaande het vervoer, opslag en gebruik van vuurwerk.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst met Vuurwerk Abcoude verschuldigd is, is voldaan. Hieronder val o.a. ook het eventueel legitimeren bij het afhalen van het vuurwerk. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op koper over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Vuurwerk Abcoude garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vuurwerk Abcoude daarvan onmiddellijk kennis te geven. Hierbij dient het originele product te worden overhandigd.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vuurwerk Abcoude de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Klanten verklaren bij acceptatie van de levering bekend te zijn met het gebruik van vuurwerk en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij het afsteken er van. Vuurwerk Abcoude/Garage Abcoude BV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het afsteken van vuurwerk en eventuele materiele danwel inmateriele schade die hieruit zou kunnen ontstaan. 

 

Artikel 8. Bestellingen/Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vuurwerk Abcoude, dan wel tussen Vuurwerk Abcoude en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vuurwerk Abcoude, is Vuurwerk Abcoude niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vuurwerk Abcoude.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vuurwerk Abcoude ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vuurwerk Abcoude gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vuurwerk Abcoude kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door Vuurwerk Abcoude gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vuurwerk Abcoude deze voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met  Vuurwerk Abcoude in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vuurwerk Abcoude vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Vuurwerk Abcoude is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Vuurwerk Abcoude geleverde producten. Hieronder zijn begrepen lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen. Kopers geven met het aangaan van de koopovereenkomst aan dat zij  de risico's van het afsteken van vuurwerk erkennen en kennis hebben van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij het afsteken ervan.

10.4 Indien gebruik wordt gemaakt van openingsaanbiedingen, weekaanbiedingen, online aanbiedingen, kortings-acties, etc. vervalt de ter beschikking stelling van gratis vuurwerk. Bestellingen plaatsen met toepassing van de gratis vuurwerk-actie kan ieder jaar vanaf eind november t/m eind december. Concrete data worden tijdig gecommuniceerd via deze website, en social media.

10.7 De artikelen die als onderdeel van de gratis vuurwerk-actie door Vuurwerk Abcoude ter beschikking worden gesteld zijn met zorg geselecteerd. De door de leverancier aangeleverde adviesprijs is leidend voor de waardebepaling van het gratis vuurwerk. Vuurwerk Abcoude voegt het gratis vuurwerk automatisch toe aan de af te halen bestelling. Kopers selecteren dus niet zelf het gratis vuurwerk.

10.8 Tijdens de Losse Verkoop- en Afhaaldagen is in de Losse Verkoop geen sprake van gratis vuurwerk. De gratis vuurwerk-actie geldt enkel in de (online) Voorverkoop.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.